Informace pro členy Rady pro technickou normalizaci č. 01/2010
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii  a státní zkušebnictví    leden 2010

Vybrané zkratky, termíny a definice
v oblasti  NORMALIZACE

Vybrané zkratky

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

ETSI

Evropský úřad pro telekomunikační normy

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

 

Členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích
člen O – pozorovatel (Observer)
člen P – aktivní člen (Participant)

EOTA

European Organisation for Technical Approvals – Evropská organizace pro technická schválení. Její členové jsou schvalovacími osobami pro vydávání evropských technických schválení (ETA). Úkolem EOTA je řídit vypracovávání návrhů ETAG a koordinovat všechny aktivity spojené s vydáváním ETA.
EOTA vznikla se zavedením Směrnice o stavebních výrobcích 89/106 EC (CPD)

ÚNMZ

Úřad technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

NNO

Národní normalizační orgán

ÚSÚ

Ústřední správní úřad

 

 

TC

Ttechnical committee - Technické komise evropských a mezinárodních normalizačních organizací.  Např. CEN/TC 88 – Technická komise pro tepelně izolační materiály a výrobky

SC

Sub-committee – subkomise, možné další členění TC podle odborné působnosti užšího zaměření působnosti TC

WG

Working group - pracovní skupiny, které zpracovávají návrhy evropských a mezinárodních norem v rozsahu působnosti TC, popř. SC
Příklad značení – CEN/TC 88/WG 1

TNK

Technická normalizační komise. Národní obdoba TC. TNK  jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými
a koordinovanými ÚNMZ.
Více: http://www.unmz.cz/urad/technicke-normalizacni-komise

CTN

Centrum technické normalizace – smluvní partner ÚNMZ zajišťující normalizační činnosti v celém procesu tvorby technické normy, tj. od účasti na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem, včetně tvorby původních českých technických norem.
Více:  http://www.unmz.cz/urad/centra-technicke-normalizace

ČSN

Česká technická norma. Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.  Viz. zákon 22/1997 Sb.

TNI

Technická normalizační informace - národní dokument nebo převzatá technická zpráva (TR) nebo veřejně dostupná specifikace (PAS)  evropských nebo mezinárodních normalizačních organizací, kterou vydává a administruje NNO.  Technický dokument informativního charakteru, který obsahuje technické údaje nebo technická řešení, která nejsou obsažena v platných normách. Doba platnosti 3 roky s možností prodloužení.
Více http://www.unmz.cz/urad/technicke-normalizacni-informace

prEN

Návrh evropské normy, určený pro veřejné připomínkování členských států CEN

FprEN

Konečný návrh evropské normy, určený pro oficiální hlasování FV (formal vote) členských států CEN, tedy i ČR

ENV

Evropská předběžná norma

EN, ETSI EN

Evropská norma

ISO, IEC

Mezinárodní norma

ČSN EN,
ČSN ETS

Česká technická norma přejímající evropskou normu

ČSN IEC

Česká technická norma přejímající mezinárodní normu IEC (International Electrotechnical Commission)

ČSN ISO

Česká technická norma přejímající mezinárodní normu ISO

ETAG

European Technical Approval Guideline - Ŕídící pokyn - Dokument vypracovaný EOTA pod mandátem Evropské komise, který definuje souhrn požadavků na výrobek nebo skupinu výrobků a kritéria, která musí splňovat pro udělení evropského technického schválení (ETA). Uvádí seznam příslušných interpretačních dokumentů, posuzované charakteristiky, zkušební metody pro měření vlastností výrobků a metodu vyhodnocení výsledků zkoušek. Jeho reference je uvedena v Úředním věstníku Evropské unie
(OJ EU).

ETA

European Technical Approval – Evropské technické schválení je harmonizovaná technická specifikace ve smyslu směrnic, která je dobrovolnou alternativou k harmonizovaným normám. Platí pro výrobek s vymezeným použitím po dobu pěti let. Používá se v případě, kdy pro danou kategorii výrobků není k dispozici harmonizovaná evropská norma a výrobce o její zpracování dobrovolně požádá schvalovací osobu. Schvalovací osoby jsou sdružené v EOTA.

MPN

Metodické pokyny pro normalizaci.  Dokumenty vydávané NNO pro metodické zabezpečování normalizační činnosti v České republice.

FprEN

Konečný návrh evropské normy, určený pro oficiální hlasování FV (formal vote) členských států CEN, tedy i ČR

ENV

Evropská předběžná norma

EN, ETSI EN

Evropská norma

ISO, IEC

Mezinárodní norma

ČSN EN,
ČSN ETS

Česká technická norma přejímající evropskou normu

ČSN IEC

Česká technická norma přejímající mezinárodní normu IEC (International Electrotechnical Commission)

ČSN ISO

Česká technická norma přejímající mezinárodní normu ISO

ETAG

European Technical Approval Guideline - Ŕídící pokyn - Dokument vypracovaný EOTA pod mandátem Evropské komise, který definuje souhrn požadavků na výrobek nebo skupinu výrobků a kritéria, která musí splňovat pro udělení evropského technického schválení (ETA). Uvádí seznam příslušných interpretačních dokumentů, posuzované charakteristiky, zkušební metody pro měření vlastností výrobků a metodu vyhodnocení výsledků zkoušek. Jeho reference je uvedena v Úředním věstníku Evropské unie
(OJ EU).

ETA

European Technical Approval – Evropské technické schválení je harmonizovaná technická specifikace ve smyslu směrnic, která je dobrovolnou alternativou k harmonizovaným normám. Platí pro výrobek s vymezeným použitím po dobu pěti let. Používá se v případě, kdy pro danou kategorii výrobků není k dispozici harmonizovaná evropská norma a výrobce o její zpracování dobrovolně požádá schvalovací osobu. Schvalovací osoby jsou sdružené v EOTA.

MPN

Metodické pokyny pro normalizaci.  Dokumenty vydávané NNO pro metodické zabezpečování normalizační činnosti v České republice.

 

Vybrané termíny a definice

Evropská norma EN, ETSI EN

Norma přijatá CEN, CENELEC, ETSI s povinností zavést ji jako identickou národní normu a zrušit konfliktní národní normy

Mezinárodní norma; ISO, IEC

Norma přijatá mezinárodní normalizační organizací a dostupná veřejnosti

Evropská harmonizovaná norma (hEN)

Norma vypracována na základě mandátu CEN a podle směrnice ES. Definuje požadavky na výrobky uvedené na trh, aby mohly být posouzeny jako shodné s požadavky směrnice. Norma obsahuje specifickou přílohu ZA a pokyny nezbytné ke značení CE. Odkaz na normu je uveden v Úředním věstníku Evropské Unie (OJ EU) a Věstníku ÚNMZ.
Více: http://www.unmz.cz/urad/zavaznost-norem

Česká technická norma

Dokument schválený pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Česká technická norma není obecně závazná.
Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
Viz. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Předmluva ČSN

U ČSN přejímajících evropský nebo mezinárodní dokument se místo názvu Předmluva používá název Národní předmluva.
Předmluva může dle povahy normy obsahovat:
informace o struktuře normy; upozornění na používání této normy; změny proti předchozím normám; informace o citovaných normativních dokumentech; další informace jako např. obdobné mezinárodní normy, souvisící ČSN; souvisící právní předpisy; vysvětlivky k textu převzaté normy, upozornění na národní poznámky nebo přílohu;  informace o vypracování normy.  Více: MPN 1

Normativní
příloha ČSN

Obsahují dodatečná ustanovení k ustanovením vlastního dokumentu. Jejich zařazení je nepovinné.
Pokud je třeba upozornit na zvláštní národní podmínky, musí se tato informace uvést v normativní příloze. Více: MPN 1

Informativní příloha ČSN

Poskytují další informace potřebné k porozumění dokumentu nebo k jeho používání. Nesmějí obsahovat požadavky s výjimkou volitelných požadavků, například volitelná zkušební metoda uvedená v informativní příloze může obsahovat požadavky, avšak pro shodu s dokumentem není shoda s těmito požadavky nutná. Jejich zařazení je nepovinné.  Více: MPN 1

Národní příloha přejímaných dokumentů

Mohou obsahovat jen informace potřebné pro snadnější používání (například překlad vybraných kapitol dokumentu přejímaného k přímému používání), pokud není v referenčním dokumentu uvedeno něco jiného. Národní příloha nesmí měnit žádné ustanovení evropské normy. Označení národních příloh musí být zřetelně odlišné od jiných příloh v normě.
Pokud se použijí, se zařazují za úplný text přejímaného evropského nebo mezinárodního dokumentu (včetně jeho příloh). Národní příloha přejímaného dokumentu smí být pouze informativní. Národní přílohy se neuvádějí v obsahu.  Více: MPN 1

Určená norma

Norma nebo technický dokument, určený k posuzování shody a splnění technických požadavků na výrobek, vyplývajících z nařízení vlády, ke kterému je norma určena. Normu určí ÚNMZ po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a její určení vyhlásí ve Věstníku ÚNMZ.

Technický předpis

Pro účely zákona 22/1997 Sb. je právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby.  Viz. Zákon 22/1997 Sb.

Technický dokument

Pro účely zákona 22/1997 Sb. se rozumí dokument, který obsahuje technické požadavky na výrobek, a není technickým předpisem ani technickou normou ve smyslu zákona, a který by mohl vytvořit technickou překážku obchodu.
Viz. Zákon 22/1997 Sb.

Směrnice

Směrnice jsou dokumenty Evropského společenství podle tzv. „Nového přístupu“, stanovující základní požadavky na výrobky s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost, ochranu majetku a životního prostředí. Nezabývají se podrobnými technickými specifikacemi. Ty jsou obsaženy v evropských harmonizovaných normách. Splnění požadavků harmonizované normy předpokládá shodu s požadavky směrnice.

Označení CE

Shoda výrobků s harmonizovanými technickými specifikacemi je dokazována umístěním označení CE na výrobek, jeho balení nebo průvodní dokumenty. Výrobky mohou být následně volně uvedeny na trh Evropské unie. Označení CE musí umístit výrobce s tím, že označování CE s využitím ETA je dobrovolné.

Zdroj : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii  a státní zkušebnictví

 

NAHORU